ONLINE PRIJAVA
Naši certifikati se upisuju u radničku knjižicu Engleski jezik Njemački jezik ECDL Osnovna obuka AutoCAD Consulting ISO i CE Evropski certifikat za komercijaliste - GCL Iznajmljivanje sale za seminare

AutoCAD

Postoji jedan veliki principijelni problem kada je u pitanju korištenje računarskog softvera, posebno AutoCADa, a to je: Kako uspješno spojiti struku i softver?

Mladi imaju volju za učenjem novih softvera dok stari nemaju. Mladi dosta vremena gube na savladavanje softvera i onda strada struka jer nemaju kada da se dovoljno posvete struci. Pogotovo, je problem što sve brže i brže izlaze nove verzije softvera pa i AutoCAD-a te jednostavno se ne stigne pratiti. Rješenje je analizirati ponudu softvera, zahtjeve lokalnih projektantskih kuća obzirom na korišteni softver, odlučiti se i do dovoljnog nivoa softver naučiti brzo. To se može postići uz mentora koji zna i želi prenijeti znanje ili pohađanjem kvalitetnog kursa. Time neće trpjeti učenje i napredovanje u struci. Samostalno učenje može dati dobre rezultate, ali je to najsporiji i najteži način učenja i uz to je na štetu struke.

AutoCAD je, među profesionalcima u projektovanju, najšire korišteni program za modeliranje i crtanje tehničkih nacrta pomoću personalnog računara. Istina je da se u našim krajevima AutoCAD koristi na nivou table za crtanje. Čast izuzecima. Pogotovo je problem saradnja projektanata raznih struka što rezultira neusaglašenostima u toku izgradnje posebno građevinskih objekata. Radi toga se u projektantskim timovima posebna pažnja treba obratiti na organizaciju posla i što užu saradnju učesnika u projektu.

 • Uvod u računarom podržano crtanje tehničkih crteža, vrste programa, izbor programa.

 • Uvod u AutoCAD, instalacija programa i pokretanje programa, izgled ekrana, podešavanje parametara programa u Windows okruženju.

 • Sistem mjera, sistem mjera za uglove, mjerilo i format crteža, mjerilo za sve tipove nekontinuiranih linija. Postavljanje vidljive mreže na crtežu.

 • Koordinatni sistemi (WCS, UCS), praćenje tekućih koordinata crteža, korisničko podešavanje parametara crteža, apsolutne, relativne i polarne koordinate, oslonac na tačku objekta (Osnap), oslanjanje na tačke udaljene od objekta (Otrack).

 • Osnovno o naredbama (izvršavanje, prekid i ponavljanje, odustajanje).

 • Postavljanje i određivanje karakteristika slojeva, izbor vrsta i debljina linija.

 • Crtanje: linije, konstrukcione linije, polilinije, pravokutnika, poligona, kružnice, luka, elipse, kreiranje blokova i atributa blokova, tabele u AutoCADu, prostoručno crtanje, brisanje objekata, odustajanje od brisanja objekata.

 • Premještanje i kopiranje objekata na istom crtežu i između crteža, uvećanje pogleda na dijelove crteža, biranje objekata mišem.

 • “Podrezivanje” objekata, izduživanje objekata, ortogonalno crtanje, kreiranje paralelnih objekata, crtanje simetričnih objekata (kopiranje u ogledalu), rotiranje objekata, promjena sloja za objekat, polarno i rektagularno umnožavanje objekata, kreiranje, rastavljanje, čuvanje i korištenje blokova i atributa blokova u crtežu, rotiranje dijela crteža, rastezanje objekata.

 • Mjerenje razmaka na crtežu, mjerenje površina, zakošavanje ruba linija koje se “sjeku”, spajanje linija pomoću luka, spajanje paralenih linija pomoću luka, brisanje i odsjecanje dijela objekta, odsjecanje dijela objekta drugim objektom, crtanje složenih linija.

 • Šrafiranje u crtežu, promjena veličine objekata, poravnavanje objekata, crtanje linija konstantne širine, kontrola ispunjenosti linija, dijeljenje objekata na jednake dijelove, mjerenje objekata zadatim segmentima, tekst u crtežu, maskiranje teksta, rad  s  regionima.

 • Tekst u crtežu, kotiranje objekata.

 • Štampanje crteža.

Napomena: Naši certifikati su verifikovani od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.