ECDL - EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE

ECDL - European Computer Driving Licence je jedinstveni evropski certifikat kojim se dokazuje znanje i vještine korištenja personalnih računara. Obuka za sticanje ECDL certifikata namijenjena je polaznicima koji žele da budu potpuno osposobljeni za samostalno korištenje računara i odgovarajućih aplikacija. Ovaj certifikat prihvataju kao standard sve zemlje Evropske unije i veliki broj drugih zemalja u svijetu.

Asocijacija informatičara u BiH je kao nosilac Nacionalne ECDL licence ovlaštena za izdavanje ECDL certifikata u BiH. 

BHM je ovlašteni centar za provođenje testiranja za ECDL certifikate. 

OSNOVNI ECDL MODULI

Osnovni moduli predstavljaju skup znanja i vještina koje su od ključnog značaja za svakog korisnika informacionih tehnologija.

U osnovne module spadaju 4 obavezna modula:

 • Osnove korištenja računara (Osnove ICT i Win 7)
 • Obrada teksta (WORD 2010)
 • Tabelarno računanje (EXCEL 2010)i
 • Osnove on-line komunikacije (Internet Explorer i Outlook 2010)

STANDARDNI ECDL MODULI

Standardni moduli predstavljaju skup praktičnih znanja i vještina u svakoj od obuhvaćenih oblasti, a koje kandidati biraju u skladu za svojim potrebama na poslu i u svakodnevnom životu.

U ponudi BHM-a su sljedeći standardni  moduli:

 • Prezentacije (PowerPoint 2010),
 • Korištenje baze podataka (Access 2010), i
 • IT sigurnost.

Nakon položena četiri osnovna modula, kandidat dobija ECDL Base certifikat. Nakon položenih sedam modula (četiri osnovna + tri standardna) kandidat dobija ECDL Standard certifikat.

Za sve druge kombinacije položenih ECDL modula, bez obzira na broj i vrstu, kandidat dobija ECDL Profile certifikat.

Svaki modul ima 36 pitanja i traje 45 minuta. Uslov za prolaz je 75% tačnih odgovora.Testiranje se vrši interaktivno i on-line na računaru u ovlaštenim test centrima i uz prisutnost testlidera. Testovi su pripremljeni na našem jeziku.

Ovaj certifikat je verifikovan od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK.

OSNOVNI ECDL MODULI

OSNOVE KORIŠTENJA RAČUNARA (OSNOVE ICT i WIN 7)

Ovaj modul definira vještine i koncepte koji se odnose na korištenje uređaja, pravljenje i upravljanje fajlovima, mreže i sigurnost podataka.

Po uspješnom kompletiranju obuke i testiranja iz ovog modula kandidat će biti osposobljen da:

 • razumije osnovni koncept ICT, računara, hardvera i softvera,
 • efikasno upravlja radnom površinom(desktop) računara koristeći ikone i prozore,
 • prilagođava glavne postavke operativnog sistema
 • pripremi, uredi i odštampa dokument,
 • razumije osnovnikoncept organizacije fajlova i foldera,
 • razumije osnovni konceptarhiviranja podataka,
 • koristi programe za pakovanje (compress) i raspakivanje (extract) velikih fajlova,
 • razumije koncept računarske mreže,
 • razumije značaj zaštite podataka i uređaja od zlonamjernih programa (malware) i značaj pravljenja rezervne kopije podataka (backup),
 • razumije ekološke (greenIT) i zdravstvene aspekte korištenja IKT.

OBRADA TEKSTA (WORD 2010)

Ovaj modul omogućava da kandidat stekne vještine kreiranja, uređivanja i završne obrade tekstova kao što su pisma, biografije, poslovni dokumenti i sl.

Po uspješnom kompletiranju obuke i testiranja iz ovog modula kandidat će biti osposobljen da:

 • radi sa dokumentima, priprema, korigira i čuva ih u različitim formatima,
 • kreira i uređuje dokumenta za slanje,
 • podešava parametre stranice dokumenta,
 • primjeni različite alate za uređivanje (formatiranje) dokumenta,
 • unosi tabele, slike i crteže u dokument,
 • pripremi dokument za cirkularno pismo,
 • provjerava pravopis,
 • koristi ugrađene opcije kao što je opcija pomoći, da bi poboljšao produktivnost,
 • štampa dokument.

TABELARNO RAČUNANJE (EXCEL 2010)

Ovaj modul omogućava kandidatu da razumije koncept tabelarnih računanja i da stekne sposobnost korištenja aplikacija za tabelarno računanje za izradu različitih analiza.

Po uspješnom kompletiranju obuke i testiranja iz ovog modula kandidat će biti osposobljen da:

 • radi sa aplikacijama za tabelarno računanje i da fajl arhivira u različitim formatima,
 • unosi podatke u ćelije,
 • kreira liste,
 • izabere, sortira, kopira i briše podatke,
 • izmjeni redove i kolone u radnim listovima,
 • upravlja radnim listovima (kopiranje, dodavanje,brisanje i mijenjanje naziva),
 • kreira formule za izračunavanje,
 • koristi standardne m-m i logičke funkcije,
 • prepozna greške u formulama,
 • formatira brojeve i tekst sadržan u radnim listovima,
 • kreira i formatira različite vrste grafikona,
 • podešava stranice tabelarnih računanja,
 • štampa uređeni sadržaj tablice i grafikone,
 • koristi opciju pomoći za povećanje produktivnosti.

OSNOVE ON-LINE KOMUNIKACIJE (INTERNET EXPLORER i OUTLOOK 2010)

Modul Osnove on-line komunikacije omogućava stjecanje osnovnih vještina za korištenje Internet pretraživača, efektivnu pretrage informacija i on-line korištenje e-maila.

Po uspješnom kompletiranju obuke i testiranja iz ovog modula kandidat će biti osposobljen da:

 • razumije funkcije internet pretraživača i koncepte sigurnosti on-line komunikacije,
 • koristi web pretraživač i upravlja podešavanjima, obilježavanje zanimljivih sadržaja i rezultata pretrage,
 • efikasno pronalazi informacije na internetu,
 • razumije osnovna pitanja autorskih prava i zaštite podataka,
 • razumije koncepte on-line zajednica, komunikacije i e-maila,
 • šalje, prima i upravlja e-mail porukama,
 • organizira i pretražuje e-mail poruke i koristi kalendar.

STANDARDNI ECDL MODULI

PREZENTACIJE (POWERPOINT 2010)

Ovaj modul omogućava kandidatima da bolje razumiju koncept prezentacija i da demonstriraju kompetenciju u korištenju programa za izradu i kreiranje prezentacija.

Po uspješnom kompletiranju obuke i testiranja iz ovog modula kandidat će biti osposobljen da:

 • koristi aplikacije za kreiranje prezentacija i čuva ih u različitim formatima,
 • razumije različite izglede prezentacija, kako i kada ih koristiti, izabere različite slojeve i dizajnira slajdove,
 • unese, izmijeni i formatira tekst u prezentaciji,
 • izabere, kreira i formatira grafikone za prikazivanje specifičnih informacija,
 • primijeni animacije i efekte prelaza i promjena (transition effects) u prezentaciji,
 • provjeri prezentaciju prije štampanja i prezentiranja,
 • koristi ugrađene opcije, kao što je opcija pomoći, kako bi povećao produktivnost.

KORIŠTENJE BAZE PODATAKA (ACCESS 2010)

Ovaj modul omogućava kandidatima da bolje razumiju baze podataka i da demonstriraju kompetenciju u korištenju aplikacije za baze podataka.

Po uspješnom kompletiranju obuke i testiranja iz ovog modula kandidat će biti osposobljen da:

 • razumije šta su baze podataka i kako one funkcioniraju,
 • kreira jednostavnu bazu podataka i da pregleda sadržaj u različitim formama,
 • kreira tabelu, definira i modificira polja, njihova svojstva, kao i da unese i izmjeni podatke u tabeli,
 • sortira i filtrira tabelu ili formu; kreira, modificira i pokrene upite kako bi pregledao informacije iz baze podataka,
 • razumije šta je forma; kreira formu za unos, modificira i briše zapise (records) i podatke iz zapisa,
 • kreira rutinske izvještaje i priprema ih za štampu i dalju distribuciju.

IT SIGURNOST

Ovaj modul omogućava kandidatima da razumiju glavne principe za sigurnost upotrebe ICT u svakodnevnom životu i da koriste odgovarajuće tehnike i aplikacije za održavanje sigurne mrežne veze, da sigurno koriste Internet i na odgovarajući način upravljaju podacima i informacijama.

Po uspješnom kompletiranju obuke i testiranja iz ovog modula kandidat će biti osposobljen da:

 • razumije osnovne koncepte koji se odnose na važnost sigurnosti informacija i podataka, fizičku sigurnost, privatnost i krađu podataka,
 • zaštiti računar, uređaj ili mrežu od zlonamjernih programa (malware) i neovlaštenog pristupa,
 • razumije vrste mreža, načine za konekciju, uključujući zaštitni zid (Firewall),
 • pretražuje internet i sigurno komunicira,
 • razumije sigurnosna pitanja vezana za komunikaciju, uključujući e-mail i instant poruke,
 • pravi rezervne kopije podataka i sigurno vraća (Restore) podatke; sigurno koristi podatke i uređaje.

Cjenik ECDL obuke

ECDL

Naziv obuke

 

TrajanjeCIJENE PRIPREMNE OBUKE ZA ECDL TESTIRANJE
Pred.VježbePunaZaposleni (popust 20%)Nezaposleni  (popust 30%)
M1Osnove korištenja računara (ICT i Win 7)12450,0040,0035,00
M3Obrada teksta (Word 2010)208100,0080,0070,00
M4Tabelarno računanje ( Excel 2010)206100,0080,0070,00
M7Osnove Interneta & Outlook 20108250,0040,0035,00
M5Korištenje baze podataka (Access 2010)206100,0080,0070,00
M6Prezentacije (Power Point 2010)15480,0064,0056,00
M8IT sigurnost5/30,0024,0021,00
CIJENE ECDL TESTIRANJA
ECDL BASE-testiranje za 4 osnovna modula250,00 KM
ECDL STANDARD-testiranje za 7 modula350,00 KM
Ponovljeno testiranje po modulu30,00 KM
Literatura i PDV su uključeni u cijenu.