KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA

Za obuku iz engleskog jezika Škola Stranih Jezika kreirala je 8 zasebnih kurseva: Uvodni kurs, te VII konverzacionih kurseva. Svi konverzacioni kursevi su standardizovani, te su svojom organizacijom i izborom literature u skladu sa Zajedničkim Europskim Referentnim Okvirom za Jezike (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR), a određeni kursevi koji pokrivaju određene leksičke i gramatičke sadržaje, te vježbaju određene stepene jezičkih vještina (čitanje, pisanje, slušanje i pričanje) nude i pripremu za polaganje određenih ispita iz engleskog jezika u British Council-u u Sarajevu, koje priznaju univerziteti, poslodavci, te nadležni organi za edukaciju u mnogim zemljama.

Za sve konverzacione kurseve koriste se treća i četvrta izdanja New Headway literature za učenje engleskog jezika. Ova izdanja su takođe u skladu sa Europskim okvirom i Oxford University Press je izdao i Priručnik za povezivanje New Headway izdanja i datog gradiva sa referentnim nivoima (New Headway and The Common European Framework of Reference).

 Uvodni kursHeadstart  
PočetniciI Konverzacioni kursHeadway ElementaryA1 
II Konverzacioni kursHeadway ElementaryA2 (A2.1)KET ispit
III Konverzacioni kursHeadway Pre-IntermediateA2 (A2.2) 
Samostalni
korisnici
IV Konverzacioni kursHeadway Pre-IntermediateB1 (B1.1) 
V Konverzacioni kursHeadway IntermediateB1 (B1.2)PET ispit
VI Konverzacioni kursHeadway IntermediateB2 (B2.1) 
VII Konverzacioni kursHeadway Upper-IntermediateB2 (B2.2) 
Profesionalni
korisnici
Poslovni engleski 1New International Business English/
Poslovni engleski 2New International Business English/

Predavači su diplomiraniprofesori stranih jezika, s dugogodišnjim iskustvom u oblasti edukacije. Kurs organiziramo za grupe od 8 do 14 polaznika. Upis je tri puta godišnje: prva sedmica septembra, decembra, aprila. Svaki kurs traje 12 sedmica, a predavanja su dva puta sedmično po dva sata. Kandidati se prijavljuju lično u BHM-u, ulica Štrosmajerova 11, telefonom 032/440-080 ili putem online prijave na stranici. Obavijest o početku kursa i o rasporedu časova kandidat dobija telefonom.

Za polaznike koji imaju predznanje engleskog jezika organiziramo intervju radi određivanja optimalnog nivoa koji će pohađati.

Metoda rada: učionica je opremljena potrebnim učilima i prilagođena komunikacionom metodu obuke. Predavač vodi računa da je svaki polaznik potpuno aktivan na času. Pored proučavanja leksike, sintakse i pravopisa engleskog jezika velika pažnja je posvećena izgovoru, a posebno stjecanju vještine konverzacije.

Literatura: polaznici literaturu nabavljaju individualno ili u organizaciji škol

UVODNI KURS / HEADSTART

Studenti koji završe uvodni kurs mogu prepoznati najosnovnije riječi i fraze iz svakodnevnog govora, te razumjeti značenje javnih natpisa kao što su znakovi i obavještenja u saobraćaju, hotelu, restoranu i slično. Ovi kandidati takođe posjeduju i vokabular koji uključuje nazive predmeta, prostorija i pojmova vezanih za navedene teme, te nazive boja, mjeseci i hrane koju svakodnevno koristimo. U razgovoru, kandidati koji završe Uvodni kurs se mogu predstaviti govornicima engleskog jezika, te navesti svoje zanimanje i dnevne rutine, te aktivnosti kojima se bave u slobodno vrijeme. U pisanju, ovi kandidati mogu popunjavati jednostavne formulare sa ličnim podacima u vidu fraza i kraćih rečenica.

Students who completed Headstart can recognize familiar words and very basic phrases from everyday language. They can also understand notices and announcements in traffic, hotels, restaurants and the like. The vocabulary of these students includes names of oblects, rooms and terms concerning specific topics, as well as names of colours, months and everyday food. In interaction with native speakers students who completed Headstart can introduce themselves, state their occupation, daily routine and pastime activities. In writing, these students can fill in forms with personal details using simple phrases and sentences.

I KONVERZACIONI KURS / HEADWAY ELEMENTARY

Studenti koji su kompletirali obuku na A1 nivou mogu prepoznati poznate riječi i osnovne fraze koje opisuju njih, njihovu porodicu, te konkretnu neposrednu okolinu kada ljudi govore polako i razgovjetno. Ovi studenti mogu razumjeti vrlo jednostavne rečenice u obavijestima, na posterima ili u katalozima. A1 student može učestvovati u razgovoru na jednostavan način pri sporijem govoru uz pomoć sugovornika pri pretvaranju ideja u rečenice. On/ona mogu postavljati i odgovarati na jednostavna pitanja na poznate teme koristeći jednostavne fraze i rečenice za opisivanje mjesta na kojem živi i ljudi koje poznaje. U pisanju, student A1 nivoa može pisati jednostavne razglednice, ispunjavati formulare sa ličnim informacijama, poput imena, državljanstva ili adrese stanovanja na prijavnom obrascu u hotelu.

Students who completed A1 level training can recognize familiar words and very basic phrases concerning themselves, their family and immediate concrete surroundings when people speak slowly and clearly. The students can understand very simple sentences on notices or posters or in catalogues. The A1 student can interact in a simple way at a slower rate of speech with some help with converting ideas into sentences. He/she can ask and answer simple questions on very familiar topics, and use simple phrases and sentences to describe the place they live or the people they know. In writing, the A1 student can write a short simple postcard, or fill in forms with personal details such as name, nationality or address on a hotel registration form.

II KONVERZACIONI KURS / HEADWAY ELEMENTARY

Studenti koji su kompletirali obuku na A2.1 nivou mogu razumjeti osnovnu poentu kratkih, jednostavnih poruka i najava na poznate teme, kao što su posao, škola, porodica i prijatelji. Mogu čitati vrlo kratke jednostavne tekstove pisane riječima i jezikom svakodnevnice, te razumjeti kratka lična pisma. Studenti A2.1 nivoa mogu komunicirati u jednostavnim i rutinskim zadacima koji zahtijevaju jednostavnu i direktnu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima, te mogu jednostavnim riječima opisati okolinu iz koje dolaze ili svoju neposrednu okolinu. On/ona razumije dovoljno da se uključi u razgovor vođen od strane sagovornika. U pisanju, student A2.1 nivoa može pisati vrlo jednostavna osobna pisma u svrhu čestitanja ili zahvaljivanja.

Students who completed A2.1 level training can catch the main point in short simple messages and announcements on familiar topics, such as work, school, family and friends. They can read very short simple texts with everyday language and vocabulary, and understand short personal letters. The A2.1 student can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar topics and activities, as well as describe with simple words his/her background or immediate environment. He/she can understand enough to participate in a conversation led by the other party. In writing, A 2.1 student can write a very simple personal letter, congratulating someone or thanking someone for something.

III KONVERZACIONI KURS / HEADWAY PRE-INTERMEDIATE

Studenti koji su kompletirali obuku na A2.2 nivou mogu razumjeti fraze i najčešći vokabular iz područja najbližih tema od ličnog interesa (npr. najosnovije lične informacije i informacije o porodici, kupovina, okolina, zaposlenje). U kratkim jednostavnim tekstovima mogu naći jednostavne i predvidljive informacije u kraćim informativnim tekstovima poput reklama, prospekata, menija i rasporeda. A2.2 student može učestvovati u kratkim društvenim razgovorima, koristiti niz fraza i rečenica za jednostavno opisivanje svoje porodice i drugih ljudi, životnih uvjeta, dosadašnjeg obrazovanja i svog trenutnog ili posljednjeg zanimanja. Student A2.2 nivoa može pisati kratke jednostavne zabilješke i poruke o neophodnim stvarima iz svakodnevnog života, kao i vrlo kratka osobna pisma.

Students who completed A2.2 level training can understand phrases and the highest frequency vocabulary related to areas of most immediate personal relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local area, employment). In short simple texts, they can find simple predictable information in simple everyday material, such as advertisement, prospects, menus and timetables. The A2.2 student can handle short social exchanges, use a series of phrases and sentences to describe in simple terms his/her family and other people, living conditions, educational background and his/her present or most recent job. The A2.2 student can write short simple notes and messages relating to matters in areas of immediate need, as well as write a very simple personal letter.

IV KONVERZACIONI KURS / HEADWAY PRE-INTERMEDIATE

Studenti koji su kompletirali obuku na B1.1 nivou mogu razumjeti osnovne teze jasnog, standardnog govora o poznatim temama s kojima se svakodnevno sreću u školi, na poslu ili dokolici. Mogu razumjeti tekstove sa poznatim riječima i frazama iz svakodnevnice, kao i opise osobnih osjećanja. B1.1 student se može nositi sa većinom situacija na koje može naići tokom putovanja u područja u kojima se jezik govori, te kratko objasniti razloge svojih mišljenja i planova. U pisanju, studenti nivoa B1.1 mogu napisati jednostavne tekstove koji sadrže poznate fraze i riječi jezika svakodnevnice i opisati i objasniti svoje emocije i iskustva ili sklonosti i stavove.

Students who completed B1.1 level training can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in school, work, leisure etc. They can understand texts with familiar everyday words and phrases, as well as descriptions of personal emotions. The B1.1 student can deal with most situations likely to arise while traveling in an area where the language is spoken, as well as briefly give reasons and explanations for opinions and plans. In writing, B1.1 students can write simple texts containing familiar phrases and words from everyday language describing and explaining his/her emotions and experiences, or preferences and opinions.

V KONVERZACIONI KURS / HEADWAY INTERMEDIATE

Studenti koji su kompletirali obuku na B1.2 nivou mogu razumjeti osnovne teze jasnog standardnog govora ili osnovne teze mnogih radio i TV programa o aktualnim zbivanjima i temama od ličnog interesa, ukoliko je govor relativno spor i jasan. Student nivoa B1.2 može razumjeti tekstove koji su najvećim dijelom napisani svakodnevnim jezikom ili jezikom koji se koristi u njegovoj ili njenoj struci, kao i osobna pisma sa opisima osjećaja, događaja i želja. On/ona može nespreman/nespremna ući u razgovor o poznatim temama, temama od ličnog interesa ili temama iz svakodnevnog života (npr. porodica, hobi, posao, putovanje i aktualni događaji) i uvezati fraze na jednostavan način u svrhu opisivanja doživljaja i događaja, želja, nada i ambicija. B1.2 student može pisati jednostavne povezane tekstove o poznatim temama, kao i osobna pisma opisujući svoje doživljaje i dojmove.

Students who completed B1.2 level training students can understand the main points of a clear standard speech or many radio and TV programmes on current affairs or topics of personal or professional interest when the delivery is relatively slow and clear. The B1.2 student can understand texts that consist mainly of high frequency everyday or job related language, as well as descriptions of feelings, events and wishes in personal letters. He/she can enter unprepared into conversation on topics that are familiar, of personal interest or pertinent to everyday life (e.g. family, hobby, work, travel and current events) and connect phrases in a simple way in order to describe experiences and events, or dreams, hopes and ambitions. The B1.2 students can write simple connected texts on familiar topics, as well as write personal letters describing experiences and impressions.

VI KONVERZACIONI KURS / HEADWAY INTERMEDIATE

Studenti koji su kompletirali obuku na B2.1 nivou mogu razumjeti glavne ideje komplikovanog govora ili teksta i o konkretnim i o apstraktnim temama, uključujući rasprave na teme iz svoje struke. Ovi studenti mogu čitati detaljne tekstove i prozu modernog doba, pod uslovom da se fokusiraju na poznate teme. B2.1 studenti mogu razgovarati sa izvornim govornicima i učiniti razgovor moguć i bez naročitog svog napora ili napora sugovornika. U pisanju, B2.1 student može pisati pisma ističući osobni značaj određenih događaja i doživljaja. On/ona također mogu napisati tekst na veliki broj tema, objasniti svoj stav, kao i raspravljati o prednostima i manama različitih opcija.

Students who completed B2.1 level training can understand main ideas of complex speech or text on both concrete and abstract topics, including technical discussion in his/her field of specialization. These students can read detailed texts and contemporary literary prose, provided they focus on familiar topics. The B2.1 student can interact with native speakers and make the conversation quite possible without strain for either party. In writing, the B2.1 student can write letters highlighting the personal significance of events and experiences. He/she can also produce a clear text on a wide range of subject explaining his/her viewpoint, as well as discuss advantages or disadvantages of various options.

VII KONVERZACIONI KURS / HEADWAY UPPER-INTERMEDIATE

Studenti koji su kompletirali obuku na B2.2 nivou mogu razumjeti duži govor ili predavanja, te pratiti čak i komplikovane dijelove rasprave pod uslovom da je tema relativno poznata, kao i razumjeti vijesti i većinu filmova na standardnom dijalektu. B2.2 student može čitati članke i izvještaje na temu aktuelnih problema u kojima pisci zauzimaju određeni stav ili stajalište. U razgovoru sa izvornim govornicima engleskog jezika, B2.2 student može postići određeni nivo fluentnosti i spontanosti. U pisanju, B2.2 studenti mogu pisati jasne i detaljne opise na veliki broj tema koje ih se neposredno tiču. Vještine pisanja na ovom nivou podrazumijevaju pisanje eseja ili izvještaja, prenošenje informacija ili navođenje razloga za podržavanje ili osporavanje određenog stajališta.

Students who completed B2.2 level training can understand extended speech and lectures and follow even complex lines of argument provided the topic is reasonably familiar, as well as understand TV news and majority of movies in standard dialect. The B2.2 student can read articles and reports concerned with contemporary problems in which the writers adopt particular attitudes or viewpoints. In interaction with native speakers the B2.2 student can reach a degree of fluency and spontaneity. In writing, the B2.2 students can write a clear, detailed descriptions on a wide range of subjects related to his/her field of interest. The writing skills on this level include writing essays or reports, passing on information or giving reasons in support of or against a particular point of view.

POSLOVNI ENGLESKI 1 / NEW INTERNATIONAL BUSINESS ENGLISH

Kurs poslovnog engleskog jezika 1. omogućava vam da nakon uspješnog završetka ovih kurseva raspolažete znanjem koje vam pomaže da komunicirate na engleskom jeziku u toku rješavanja poslovnih zadataka. Svoje iskustvo i znanje dopunit ćete tako da se možete koristiti složenim poslovnim formama, da znate organizirati poslovne sastanke, praviti prezentacije.

Naučiti ćete vještine i tehnike osnovnog poslovnog komuniciranja: razgovor u poslovnim situacijama, poslovnoj korespondenciji, korištenja telefona u poslovnoj komunikaciji, pisanja izvještaja, pravljenja zabilješki, rezimiranje i razgovor o zabilješkama o poslovnom razgovoru, izrada narudžbe i isporuke roba ili usluga, odgovaranje na zahtjev, pravljenje zahtjeva za ponudu, pravljenje ponuda, načini plaćanja, rad s gotovinom (cash flow), fakturisanje, rješavanje problema neplaćanja, objašnjavanje i izvinjavanje, problemi sa isporučivanjem i problemi sa reklamacijama.

POSLOVNI ENGLESKI 2 / NEW INTERNATIONAL BUSINESS ENGLISH

Kurs poslovnog engleskog 2. osposobljava polaznike za napredno komuniciranje na engleskom jeziku. Polaznici će unaprijediti svoje poznavanje engleskog jezika i komunikaciju u sljedećim situacijama:

  • Dočekivanje stranih posjetilaca, organizacija konferencija, poslovno putovanje, smještaj i hoteli, restorani, držanje govora.
  • Priprema i držanje govora na formalnim i neformalnim sastancima.
  • Prezentiranje proizvoda, istraživanje tržišta, promoviranje i oglašavanje.
  • Objašnjavanje i opisivanje proizvodnih procesa i operacija, davanje instrukcija za realizaciju posla. Konkurisanje za posao, promocija vještine i učestvovanje u intervjuima.
  • Prodaja i nabavka proizvoda, pregovaranje licem u lice i telefonom.
  • Upravljanja projektima.