KURSEVI ITALIJANSKOG JEZIKA

Za učenje italijanskog jezika ŠKOLA STRANIH JEZIKA organizuje sljedeće konverzacione kurseve:

 • Prvi nivo -  L'italiano per stranieri UNO
 • Drugi nivo -  L'italiano per stranieri UNO
 • Treći nivo - L'italiano per stranieri DUE
 • Četvrti nivo - L'italiano per stranieri DUE

Nastava se izvodi prema sljedećoj literaturi:

 • LIBRO DELLO STUDENTE
 • LIBRO DEGLI ESERCIZI E GRAMMATICO
 • AUDIOCASSETTE

Izdavač: Bonacci editore Roma

Svaki kurs traje po 12 sedmica, a nastava se izvodi  dva puta sedmično po dva sata.

Literatura i način rada

Nastavni, leksički i gramatički sadržaji se nalaze u kursnoj - osnovnoj knjizi (Libro dello studente) i knjizi za vježbu (Libro degli esercizi e grammatica). Svaka lekcija se sastoji iz nekoliko cjelina:

 • teksta koji se čita i sluša sa audiokasete,
 • teksta koji polaznici samostalno kreiraju na osnovu crteža, skica, slika, grafičkih prikaza,
 • gramatičkih vježbi i
 • vježbi konverzacije u grupi.

Govorne vježbe:

S obzirom da su ovo komunikacioni kursevi data je isključiva prednost razvijanju vještine komunikacije. U tom cilju se primjenjuje metoda slušanja, razumijevanja i verbalne interpretacije teksta.
Polaznici su dužni aktivno pratiti i sa koncentracijom slušati lektora te na osnovu postavljenih pitanja vezanih za tekst ili samostalnom interpretacijom pokazati da li su razumjeli dati sadržaj. Uz tekstove su navedna često pitanja koja imaju za cilj provjeru usvojenosti teksta.
Težište govornih vježbi je na reprodukciji i komunikaciji. Također se primjenjuje metoda čitanja i prevođenja kod tekstova dužeg sadržaja, gdje je potrebno objasniti pojedne jezičke fraze, sekcije glagola, idiomatske izraze u cilju približavanja prevođenja s engleskog jezika na maternji jezik i obrnuto.

Pismene vježbe

U knjizi za vježbu je dat niz pismenih vježbi sa ciljem utvrđivanja gramatike i primjene naučenog vokabulara iz kursne knjige - leksika. Vježbe se rade pismeno na času, odnosno dijelom kao obavezan rad kod kuće. Sve pismeno obrađene vježbe se zajednički kontroliraju i komentiraju na času.
Predviđene su i teme po izboru polaznika (ili na inicijativu nastavnika) za individualni rad u pismenoj formi za rad kod kuće, te njihova interpretacija na času (u zavisnosti od rasploživog vremena).
U cilju savladavanja i provjere pravilnog pisanja i razumijavanja izgovora predviđeni su kraći diktati.

Završni ispit

Na završetku kursa polznici polažu pismeni i usmeni ispit. Pismeni ispit je uslov za usmeni, a za prolaz je potrebno najmanje 60 % od ukupnog broja bodova. Usmeni ispit se sastoji od čitanja i prevođenja nepoznatog teksta i od konverzacije čija je složenost prilagođena noviu kojeg je polaznik pohađao.